Utställarinformation

Sannamarken använder sig av bokningssystemet Chartbooking för att hantera anmälningar.
Klicka på knappen för att komma till vår marknadskarta och ansöka om plats.

Läs detta innan du ansöker om plats på Sannamarken

 • MARKNADENS ÖPPETTIDER
  09.00-19.00 Upp-eller Nedpackning får ej ske under denna tid. Se ordningsregler längre ned på sidan.
 • PARKERING
  Placera bilen inom din platsyta eller på Utställarparkering. Parkering får ej ske någon annanstans. 
 • MARKNADSKONTOR
  Här finns personal och information för både utställare som besökare.
 • VÄGSKYLTAR
  “SANNAMARKEN“ hjälper Dig hitta marknadsplatsen i Fjugesta, 24 km sydväst Örebro.

      För information angående kassaregister från Skatteverket, klicka här.

Anmälningar till Sannamarken hanteras i bokningsverktyget Chartbooking.
Klicka på knappen för att komma till marknadskartan.


Har du deltagit på andra marknader som använder Chartbooking?
Då har du redan ett användarkonto, även om du själv inte har skapat det.
Du kan boka plats med samma konto på vår bokningskarta.


Om du glömt användarnamn eller lösenord:
Klicka här och skriv in din e-post.
Du får då ett mail till din e-post med dina inloggningsuppgifter.

Innan marknadsdagen

Försäljningsplatser inomhus/utomhus
Informationspunkterna på vår marknadskarta ger dig information gällande platsens yta, pris och förbehåll.
Marknadssäljare placeras med hänsyn - men ej garanterat - till önskemål i ansökan och i mån av plats.
Utställare rekommenderas att alltid kontrollera sin plats efter tilldelning för att undvika missförstånd kring platsplaceringen.
Beställd yta får ej överskridas!

Fakturabetalning
Faktura skickas normalt via E-post. Faktura via brevpost mot avgift.

Marknadskarta

Marknadskartan är digital och kan användas i mobilen och i dator.
Besökare kan via kartan orientera sig på marknaden, söka produkter, utställare, osv.
OBS: Vid användning på dator - använd ej Internet Explorer. Denna webbläsare hanterar våra funktioner instabilt.

Ordningsföreskrifter
Vilka varor du får sälja (se godkänt varusortiment på fakturan) samt Sannamarkens Ordningsföreskrifter.

Anmäl din ankomst i Marknadskontoret
Din ankomst ska noteras för allas säkerhet och för att försäkra att ni ställer er på rätt plats.

Var på plats i god tid
Försäljningsplats kan intagas dagen innan marknaden kl. 10.00-20.00 och Marknadsdagen senast kl. 07.00.
Vid sen ankomst återgår platsen till arrangören! Erlagda avgifter återbetalas ej.

UPP-och NEDPACKNING
UPPACKNING skall vara klar innan marknaden öppnar.
NEDPACKNING får ej ske före marknaden stänger.
Placera om möjligt fordonet inom din platsyta så att andra fordon lätt kan passera.

OBS! - Utställare får ej packa ihop eller lämna området under marknadens öppettider utan tillåtelse av arrangör.

Avgifter

Endast platsavgifter är momsfria.
Moms tillkommer för Underhåll (säkerhet, sanitet, sopor, etc), Extra El samt för ev. annonsköp.


Platsstorlek/avgift
Se marknadskartan

Reklamplatser/annonsering
Erbjuds på marknadsområdet, parkeringar, tillfartsvägar, massmedia, etc.

Finns i form av banderoller/skyltar/nätannonser i olika storlekar.
Kontakta oss för närmare information!

Ordningsföreskrifter

Läs föreskrifterna noga. Att bryta mot dessa föreskrifter kan medföra avstängning från framtida arrangemang.
 

Att deltaga på marknaden innebär samtidigt ett godkännande av arrangörens marknadsregler. Brott mot dessa regler kan medföra extra avgifter, avhysning från marknadsområdet samt avstängning från framtida arrangemang. Konsumentverket är statlig tillsynsmyndighet gällande produkter, men även övriga lagar och etiska regleri svenska samhället gäller på vår marknad. Eventuella klagomål meddelas direkt till marknadsarrangören.

§1 Skyldighet att följa regler och föreskrifter samt att åtlyda marknadspersonal
Arrangören har det yttersta ansvaret för ordning och säkerhet på marknadsområdet. Det åligger det försäljaren att följa föreskrifter, att åtlyda arrangör, vakter och marknadspersonal. Försäljare som bryter mot detta förlorar omgående rätten till sin plats och skall på arrangörens eller dennes ombuds uppmaning omedelbart stänga sin verksamhet, packa ihop sitt gods och avlägsna sig från marknadsområdet utan någon form av kompensation. Denna försäljare kommer ej att erbjudas plats kommande år.

§2 Varusortiment skall uppges vid ansökan om plats
På ansökan ska anges vilket varusortiment eller aktivitet som ska säljas/marknadsföras. Önskas ändring av sortiment eller aktivitet från vad som angivits vid ansökan skall godkännande först ha inhämtats från arrangören innan ändring får ske. Försäljare med annat slag än vad som uppgivits kan omgående avvisas utan någon form av ersättning.

§3 Elström till försäljningsplats och till fordon (husvagn/husbil/bil/etc.)
• Elbehov till hyrd försäljningsplats skall anmälas i samband med platsansökan. Utställare som använder el innan betalning har gjorts till arrangören debiteras ordinarie avgift + ytterligare 500:-. Denna avgift skall betalas kontant/via swish till arrangör innan fortsatt användning av el. Arrangören kan även välja att neka utställaren all tillgång till el.

• Vidarekoppling från en försäljare som anmält el till annan försäljare som inte anmält el är ej tillåten. Inblandade försäljare debiteras 500:- och arrangören har vid ett sådant tillfälle även rätt att avvisa samtliga dessa försäljare utan ersättning. Betalning skall göras kontant/via swish till arrangör omgående.

• Varje Utställare ansvarar för att medförd utrustning är godkänd av Elsäkerhetsverket. Vid eventuell skada av arrangörs-/andra utställares/annans varor eller egendom pga undermålig utrustning/felaktig inkoppling hålls utställaren som ansvarar för utrustningen ensamt ersättningsskyldig.

• Fordon som ej används i samband med försäljning ska ha erhållit arrangörens tillstånd för att nyttja marknadens el. Anmälan skall göras till marknadskontoret innan nyttjande av el får göras för strömuttag till fordon. Avgift kan tillkomma.

§4 Ansvarsförsäkring. 
Försäljare/utställare ansvarar till fullo för orsakad skada och har skyldighet att inneha ansvarsförsäkring.

§5 Livsmedelsförsäljare skall inneha tillstånd
Tillstånd ska medtagas och kunna uppvisas vid förfrågan.

§6 Försäljning får endast ske inom hyrd försäljningsplats
Linjemarkeringar visar var ståndets framkant får vara. Takställning får ej sticka ut mer än 1 meter från platsens framkant.
Inga varor eller skyltar får hänga eller placeras utanför platsens framkant.

§7 Försäljarskylt vid platsen
Försäljningsplats ska ha väl synlig skylt med försäljarens kontaktuppgifter.

§8 Betalning av faktura alt. deltagande på marknaden innebär samtidigt ett godkännande av
A. Marknadens regler. B. Den erbjudna platsen. C. Det uppgivna sortimentet. D. Fakturerade avgifter.

§9 Plats som ombokas pga utebliven eller försenad betalning av tidigare faktura
Administrationsavgift 250:- tillkommer på nya fakturan. (Gäller även vid bokning av annan plats).

§10 Avbokning av plats skall ske senast 14 dagar innan marknadsdag
Återbetalning sker med 50% av fakturans belopp (ev. ombokningsavgift återbetalas ej). Vid senare avbokning utgår ingen återbetalning alls.

§11 Gällande inbetalningar efter en fakturas förfallodatum
Om inbetalning registreras på arrangörens konto först efter att fakturans förfallodatum har passerat garanteras utställaren ej samma plats(er) som angivits på fakturan.
I detta skede ges arrangören all rätt att placera utställaren på annan, enligt arrangören, lämplig plats.

§12 Intagande av plats
Plats ej intagen senast kl. 07.00 på marknadsdagen förloras utan ersättning eller rätt till annan plats. Platsen återgår till arrangören för återuthyrning. Erlagda avgifter återbetalas ej.

§13 Visa miljöhänsyn
Miljöolycka skall omgående rapporteras till Marknadskontoret. Undvik spill av kemiska produkter och annat som kan förorena mark och grundvatten.

§14 Respektera angivna marknadstider
Deltagare får ej packa ihop varor, nedmontera monterutrustning eller lämna området under marknadens öppettider utan tillåtelse av arrangör.

§15 Det är ej tillåtet att nyttja marknadens elström för/till
• Vidarekoppling till/från annans eluttag.
• Användning av värmefläktar, kaffekokare och halogenlampor.
• Husvagnar mfl. fordon som ej används i försäljningen under marknadens öppettider.
• Bruk av ej godkänd apparatur, kablar, etc.
• annan användning än vad arrangören har godkänt.

§16 Överlåtelse av marknadsplatser i andra hand
Detta får ej ske utan arrangörens godkännande.

§17 Det är ej tillåtet att använda alkohol och droger
Visa hänsyn till andra – rök ej!

§18 FÖRSÄLJNING är ej tillåten av
Vapen
Soft Air Guns och andra typer som släpper en kula eller föremål ur mynningen. Ärtpistoler, Blåsrör och dylika
leksakspistoler med sugproppspilar mindre än 57 mm. Knallpistoler med hög ljudnivå. Pilbågar, pilar.
Cigarettändare
som ser ut som pistoler, hjärtan, mikrofoner eller andra leksaker samt med inbyggda knivar.
Knivar
får ej saluföras öppet på disk, utan skall placeras så att kund inte kan ta i dessa. Knivar får ej säljas till någon under 18 år. Kastknivar, kaststjärnor och spikklubbor är helt förbjudna.
Annat
Narkotika, Stinkbomber, Parfymbomber, Tricky-smällare, Lysstavar, Fågelvisselpipor, Vattenjojo. Sprejer: Serpentin- och doftsprejer av alla slag och fabrikat. Leksaker utan CE-märkning.
Nazistiska och rasistiska relaterade varor: smycken, flaggor, märken, symboler, bilder, texter, etc.
Pornografiska filmer, tidningar, bilder etc.
Generellt säljförbud råder mot alla varor som kan skada eller förarga besökare o. kollegor.


Läs föreskrifterna noga! Att bryta mot dessa föreskrifter kan medföra avstängning från framtida arrangemang.